Domov a Centrum aktivity,

příspěvková organizace

Hodkovice nad Mohelkou

Domácí řád – CHB Liberec

Domácí řád – Chráněné byty Liberec

závaznost: všichni uživatelé Chráněného bydlení a návštěvníci zařízení

Tento dokument upravuje pravidla spolužití uživatelů v chráněných bytech Domova a

Centra aktivity, p. o. v chráněném bydlení v Liberci, Na Rybníčku 876/5a,b, jejich práva a povinnosti v rámci poskytovaných služeb.

UBYTOVÁNÍ

Uživatel užívá vlastní pokoj/byt určený smlouvou o poskytování služby a společné prostory bytu, ve kterém je služba chráněné bydlení poskytována.

Ubytovací prostory a společné prostory jsou základně vybaveny zařízením organizace. Pokud si uživatel přeje vybavit pokoj/byt vlastním nábytkem a doplňky, je toto povoleno po předchozím projednání s klíčovým pracovníkem a s vedoucím pracovníkem služby. Omezení je prostorové (velikost bytů, pokojů) a finanční (prostředky uživatele). Bez souhlasu vedoucího služby není dovoleno stěhovat ani likvidovat majetek zařízení.

Podmínky pro pobyt návštěv a úhrada za pobyt je stanovena v Ceníku úhrad sociálních služeb.

Za návštěvu je považován časový úsek nepřesahující 3 noci, úhrada je stanovena dle ceníku

Pokud návštěvy tráví noc v chráněném bytě, je uživatel povinen tuto skutečnost oznámit pracovníkovi

za účelem provedení vyúčtování fakultativní služby.

V případě opakovaných návštěv je každá situace posuzována individuálně.

Vybavení poskytnuté organizací zůstává po celou dobu užívání majetkem poskytovatele. Uživatelé jsou povinni s ním nakládat řádně a šetrně, a při trvalém odchodu ze zařízení je předat ve stavu, který odpovídá délce užívání.

Uživatelé nesmí úmyslně ničit nebo zcizovat majetek zařízení nebo spolubydlících. Pokud se toto prokáže, bude zařízení požadovat náhradu v plném nebo částečném rozsahu individuálně podle stáří věci a stupně poškození.

Pokoje/byty jsou uzamykatelné. Uživatelé ve vlastním zájmu dbají na uzamčení, chrání svůj majetek a předcházejí případnému odcizení nebo poškození věcí.

Uzamykání vchodů do budov a bytů chráněného bydlení je plně v kompetenci uživatelů služby.

Uživatelé vlastními silami pečují o své ošacení. K údržbě ošacení je k dispozici pračka.

Úklid v pokoji/bytu uživatelé provádí samostatně. Společnou kuchyň, společné soc. zařízení a ostatní společné prostory uklízí uživatelé dle dohody. Pokud nedojde ke shodě, řeší toto odpovědný pracovník poskytovatele rozpisem služeb.

Pokud uživatel nechce uklízet, má možnost objednat si úklidovou službu za poplatek ze svých prostředků

Uživatelé pečují o osobní hygienu, čistotu a vhodnost šatstva, prádla, obuvi a pořádek v míře, kterou umožňuje jejich zdravotní stav. Uživatelé jsou povinni pečovat o svůj hygienický a zdravotní stav tak, aby neohrozili ostatní uživatele služby.

Uživatelé dodržují zásady osobní hygieny, mezi které patří sprchování, koupání, mytí, holení, stříhání a úprava vlasů, pedikúra. Osobní hygienické potřeby, dle vlastního výběru hradí uživatel služby z vlastních prostředků. Úroveň osobní hygieny je svobodným rozhodnutím uživatele, pokud stavem své hygieny neomezuje nebo neobtěžuje ostatní, nebo nenarušuje provoz služby a zařízení.

Uživatelé umožňují po dohodě minimálně 1x měsíčně při větším úklidu pokoje pracovníkům poskytovatele posoudit dodržování hygieny v osobních věcech. V případě, že uživatel nedodržuje základní pravidla hygieny (např. skladuje vlhké, špinavé prádlo, odpadky, zbytky jídla, věci šířící zápach…) je povinen umožnit pracovníkovi provést potřebná opatření (dohlédnutí nebo pomoc s úklidem, vypráním, dezinfekcí a podobně). Za účelem dodržení základních pravidel a akutní nápravy stavu je pracovník oprávněn zasáhnout i bez souhlasu uživatele, takové stavy a situace jsou zaznamenány v záznamech péče v programu Cygnus. Úroveň úklidu je svobodným rozhodnutím uživatele, pokud stavem svého pokoje/bytu a osobních věcí neomezuje nebo neobtěžuje ostatní nebo nenarušuje provoz zařízení.

Uživatelům je povoleno používat vlastní elektrospotřebiče (televizní přijímače, rádio, holicí strojek a podobně). V tomto případě mají povinnost hradit z vlastních prostředků stanovené koncesionářské poplatky a opravy. Předpokladem jsou platné revize těchto spotřebičů, které 1x ročně zajišťuje organizace. Uživatel je povinen spotřebič předložit k pravidelné revizi a tuto revizi uhradit.

Je zakázáno přechovávání nebezpečných předmětů, zbraní, chemikálií, věcí hygienicky závadných.  Je zakázáno užívání drog nebo jiných omamných látek a nadměrné požívání alkoholických nápojů. Nadměrným požíváním výše jmenovaných látek se rozumí konzumace (aplikace), v jejímž důsledku dojde k obtěžování nebo omezování ostatních nebo by jeho následkem bylo způsobení škody.

Pokud požití alkoholu a jiných látek bude mít za následek chování, které je v rozporu s příslušnými vnitřními směrnicemi organizace a tímto domácím řádem, bude vzniklá situace posuzována individuálně. Na základě nedodržování směrnic může organizace ukončit smlouvu o službě.

Uživatelé jsou povinni dodržovat noční klid v době od 22 hodin do 6 hodin, dle platných zákonů. Uživatelé jsou povinni respektovat práva ostatních spolubydlících a umožnit tak klidné soužití. Nočním klidem je rozuměno zdržet se v době mezi 22. hodinou večerní a 6. hodinou ranní v zájmu klidného spánku chování, které by mělo za následek rušení ostatních uživatelů, a to především hlukem.

Žádost na přestěhování v rámci chráněného bydlení může podat uživatel, spoluuživatel (personál v zájmu a se souhlasem uživatele, nebo v případě, kdy to okolnosti hodné zvláštního zřetele vyžadují). Přestěhování bude umožněno podle možnosti zařízení s ohledem na ostatní uživatele.

Uživatel odpovídá za jím způsobenou škodu na majetku zařízení, jiné organizace, majetku či zdraví spoluobyvatel, pracovníků zařízení nebo jiných osob v rozsahu, který stanoví občanský zákoník.

Uživatel je povinen dle svých schopností upozornit pracovníka poskytovatele na škodu, která vznikla, aby mohly být učiněny kroky k jejímu odstranění.

Komise sestavená dle návrhu ředitele zařízení rozhodne o míře zavinění škody způsobené uživatelem a její možné náhradě. Přihlíží k momentálnímu zdravotnímu a psychickému stavu uživatele, schopnosti rozpoznat následky svého jednání a hlediska, zda škoda byla způsobena úmyslným nebo neúmyslným jednáním. (podrobněji pravidla Postupy řešení nouzových a havarijních situací).

Závady v prostorách chráněného bydlení ohlašuje uživatel pracovníkovi chráněného bydlení.

STRAVOVÁNÍ

Dle zájmu uživatele je možné dodavatelsky zajistit oběd, který je dopraven pracovníkem chráněného bydlení nebo dodavatelem na určené místo v domě, kde je služba poskytována a uživatel si jej zde odebere.

Ostatní stravování je zajištováno v rámci individuálního plánu uživatele vlastními silami uživatele nebo s podporou pracovníků poskytovatele.

Chráněné byty jsou uzpůsobeny k vaření a přípravě stravy. Uživatel stravu připravuje v kuchyni chráněného bytu. Potraviny je nutné ukládat do lednice nebo na místa k tomu určená. Zbytky jídel se odkládají výhradně do určených nádob, košů.

PÉČE O ZDRAVÍ

Při nástupu do zařízení uživatel absolvuje vstupní lékařské prohlídky. Potřebu lékařského ošetření nebo vyšetření hlásí uživatel klíčovému pracovníkovi.

Na užívání léků a případné další úkony (např. měření teploty) dohlížejí pracovníci chráněného bydlení podle aktuální potřeby a po dohodě se zdravotním pracovníkem nebo vedoucím služby.

DENNÍ PROGRAM

Denní program si určuje uživatel podle svého pracovního režimu, vlastní potřeby nebo ve spolupráci s pracovníkem služby.

Doporučujeme před případným odjezdem z obce oznámit odjezd, místo pobytu a dobu návratu pracovníkům poskytovatele. Pobyt mimo chráněné bydlení přes noc a delší časové období doporučujeme uživateli oznámit opatrovníkovi a klíčovému pracovníkovi uživatele.

POBYT MIMO ZAŘÍZENÍ

Pokud uživatel pobývá déle než 90 kalendářních dnů v roce mimo zařízení, může být navrženo ukončení pobytu z důvodu snížené potřeby poskytované péče.

ULOŽENÍ CENNÝCH VĚCÍ

Peníze –  Hospodaření s finančními prostředky uživatele je řešeno samostatnou směrnicí. Uživatelům se doporučuje mít vlastní bankovní účet.  Pokud tuto možnost uživatel nevyužije a ponechá si peníze u sebe, zařízení neodpovídá za jejich případnou ztrátu.

Při nepřítomnosti uživatele v důsledku náhlé hospitalizace je pracovník poskytovatele povinen zabezpečit osobní věci a cennosti uživatele před ztrátou a odcizením.

Za cennosti a finanční majetek, který si uživatel ponechá u sebe, zařízení neručí.

STÍŽNOSTI

Uživatel má právo si v případě nespokojenosti stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb.

Vyřizování stížností uživatelů se řídí vnitřní směrnicí ,,Pravidla podávání a vyřizování stížností uživatelů.“

NÁVŠTĚVY

Podmínky pro pobyt návštěv a úhrada za jejich pobyt je stanovena v Ceníku úhrad sociálních služeb.

Klíč od bytu je vlastnictvím Poskytovatele, je zakázáno vyrábět duplikáty klíčů bez předchozího souhlasu poskytovatele. Obyvatel bytu nesmí svěřovat své klíče jiným osobám.

Návštěvy, které porušují tento domácí řád anebo uživatele obtěžují, budou vykázány pracovníky zařízení, případně PČR.

CHOV DOMÁCÍCH ZVÍŘAT

Drobné zvíře může uživatel chovat po dohodě s odpovědným pracovníkem poskytovatele za předpokladu, že se bude o zvíře řádně starat a uhradí z vlastních prostředků výlohy s chovem zvířete spojené. Uživatel garantuje, že zvíře nebude nepřiměřeně obtěžovat ostatní spolubydlící. Ti s chovem zvířete nemusí souhlasit.

Pokud by si nově příchozí uživatel chtěl přivézt domácí zvíře ze svého domova, je tato možnost otázkou dohody a vyjednávání.

Změny, doplňky a revize pravidel pobytu vydává ředitel zařízení ve spolupráci s vedoucím chráněného bydlení a sociálním pracovníkem.


Schválila: Mgr. Jana Lachmanová, ředitelka DCA

Vypracovala: Hana Makovcová DiS., 22. 1. 2015

Aktualizace: Soňa Vernerová DiS., 9. 5. 2022