LOGO DC Hodkovice

Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace Hodkovice nad Mohelkou

Domácí řád Domov + Domek

Domácí řád – dŮM jIŘÍ, dŮM pETR, dŮM jANA

závaznost: všichni uživatelé DOZP a návštěvníci zařízení.

Tento dokument upravuje pravidla spolužití uživatelů v Domově pro osoby se zdravotním postižením Domova a Centra aktivity, p. o. (dále jen zařízení), jejich práva a povinnosti  v rámci poskytovaných služeb.


UBYTOVÁNÍ

 1. Uživatel užívá jedno nebo dvoulůžkový pokoj určený smlouvou o poskytnutí služby a společné prostory DOZP, kde je služba poskytována.
 1. Ubytovací prostory a společné prostory jsou základně vybaveny zařízením organizace. Pokud si uživatel přeje vybavit pokoj vlastním nábytkem a doplňky, je toto povoleno po předchozím projednání s klíčovým pracovníkem a s vedoucím pracovníkem služby. Omezení je prostorové (velikost pokoje) a finanční (prostředky uživatele). Bez souhlasu vedoucího služby není dovoleno stěhovat ani likvidovat majetek zařízení.
 1. Vybavení poskytnuté organizací zůstává po celou dobu užívání majetkem organizace. Uživatelé jsou povinni s ním nakládat řádně a šetrně a při trvalém odchodu ze zařízení je předat ve stavu, který odpovídá délce užívání.
 1. Uživatel nesmí úmyslně ničit nebo zcizovat majetek zařízení nebo spolubydlících. Pokud se toto prokáže, bude zařízení požadovat náhradu v plném nebo částečném rozsahu individuálně podle stáří věci a stupně poškození.
 1. Vchody do budov DOZP jsou ve 22 hodin uzamčeny. V případě pozdějšího návratu použije zájemce o vstup do budovy klíče nebo zvonek u branky (schopnost používání klíčů uživatelem je součástí mapování schopností uživatele v rámci individuálního plánu).
 1. Ubytování je zajištěno v šesti skupinových bytech. Zde se uživatelé dle svých schopností, a za podpory a pomoci pracovníků stravují,  pečují o šatstvo a domácnost.
 1. Pohyb uživatelů v budovách a jejich okolí probíhá podle schopností uživatele samostatně nebo v doprovodu pracovníků. Služby jsou poskytovány s respektem k soukromí a právu na svobodné rozhodování uživatele.
 1. Uživatelé dle svých schopností pečují o své oblečení, k údržbě ošacení jsou k dispozici pračky, sušičky, venkovní a vnitřní sušáky. Veškeré úkony nad schopnost uživatele zajišťují pracovníci zařízení.
 1. O ložní prádlo, ručníky, utěrky a další textilie pečují zaměstnanci prádelny zařízení. Náklady spojené s údržbou hradí poskytovatel.
 1. Uživatelům je povoleno používat vlastní elektrospotřebiče (televizní přijímače, rádio, holicí strojek a podobně). V tomto případě mají povinnost hradit z vlastních prostředků stanovené koncesionářské poplatky a opravy. Předpokladem jsou platné revize těchto spotřebičů, které 1x ročně zajišťuje organizace. Uživatel je povinen spotřebič předložit k pravidelné revizi a tuto revizi uhradit.
 1. Kouření v prostorách zařízení je povoleno ve vyhrazeném zastřešeném prostoru, k dispozici je zde popelník.
 1. Je zakázáno přechovávání nebezpečných předmětů, zbraní, chemikálií, věcí hygienicky závadných. Je zakázáno nadměrné požívání drog nebo jiných omamných látek a alkoholických nápojů. Nadměrným požíváním výše jmenovaných látek je rozuměno takové požívání, které by vedlo k obtěžování nebo omezování ostatních nebo by jeho následkem bylo způsobení škody.
 1. Pokud požití alkoholu a jiných látek bude mít za následek chování, které je v rozporu s příslušnými vnitřními směrnicemi organizace a tímto domácím řádem, bude vzniklá situace posuzována individuálně. Na základě opakovaného nedodržování směrnic může organizace ukončit smlouvu o službě.
 1. Uživatelé jsou povinni dodržovat noční klid dle platných vyhlášek. Uživatelé jsou povinni respektovat práva ostatních spolubydlících a umožnit tak klidné soužití. Nočním klidem je rozuměno zdržet se v době mezi 22. hodinou večerní a 6. hodinou ranní v zájmu klidného spánku chování, které by mělo za následek rušení ostatních uživatelů v budovách a to především hlukem.
 1. Žádost o přestěhování v rámci DOZP může podat uživatel, spoluuživatel (personál v zájmu a se souhlasem uživatele, nebo v případě, kdy to okolnosti hodné zvláštního zřetele vyžadují). Přestěhování bude umožněno podle možnosti zařízení s ohledem na ostatní uživatele.
 1. Úklid ve vlastním pokoji uživatelé provádí samostatně nebo s různou mírou dopomoci. Společnou kuchyň a soc. zařízení uklízí uživatelé v bytě dle vlastní dohody. Pokud nedojde ke shodě, řeší toto odpovědný pracovník poskytovatele stanoveným plánem. Veškeré úkony nad schopnost uživatele zajišťují pracovníci zařízení.
 1. Uživatelé pečují o osobní hygienu, čistotu a vhodnost šatstva, prádla, obuvi a pořádek na pokoji v míře, kterou umožňuje jejich zdravotní postižení. Uživatelé jsou povinni pečovat o svůj hygienický a zdravotní stav tak, aby neohrozili nebo neomezili ostatní uživatele služby.
 1. Uživatelé dodržují zásady osobní hygieny, mezi které patří sprchování, koupání, mytí, holení, stříhání a úprava vlasů, pedikúra. Základní hygienické potřeby hradí zařízení –   (mýdlo, toaletní papír). Ostatní specifické hygienické potřeby, dle vlastního výběru hradí uživatel služby z vlastních prostředků. Úroveň osobní hygieny je svobodným rozhodnutím uživatele, pokud stavem své hygieny neomezuje nebo neobtěžuje ostatní nebo nenarušuje provoz zařízení.
 1. Veškerý úklid prostorů DOZP (mycí prostředky na nádobí, podlahy, sociální zařízení, okna, prací prášek, potřeby pro údržbu) zajistí zařízení a uhradí jej.
 1. Ložní prádlo doporučujeme převlékat dle potřeby, nejdéle 1 x za 14 dní.
 1. Uživatelé umožňují po dohodě (minimálně 1x měsíčně při větším úklidu pokoje) pracovníkům posoudit dodržování hygieny v osobních věcech. V případě, že uživatel nedodržuje základní pravidla hygieny (např. skladuje vlhké, špinavé prádlo, odpadky, zbytky jídla, věci šířící zápach…) je povinen umožnit pracovníkovi provést potřebná opatření (dohlédnutí nebo pomoc s úklidem, vypráním, dezinfekcí a podobně). Ve prospěch dodržení základních pravidel a akutní nápravy stavu je pracovník oprávněn zasáhnout i bez souhlasu uživatele, takové stavy a situace jsou zaznamenány v individuálním plánu uživatele. Úroveň úklidu je svobodným rozhodnutím uživatele, pokud stavem svého pokoje a osobních věcí neomezuje nebo neobtěžuje ostatní nebo nenarušuje provoz zařízení.
 1. V případě potřeby je očista těla provedena bez zbytečného odkladu spolu s výměnou prádla pečujícím personálem.
 1. Osobní prádlo si uživatelé vyměňují dle potřeby – sami, nebo za podpory pracovníka. Praní, sušení, skládání a žehlení prádla se dle svých schopností a dovedností spoluúčastní uživatelé.
 1. Uživatelé se podílejí dle svých schopností a možností na přiměřeném úklidu okolí budov zařízení (hrabání, zametání, odklízení sněhu). Úklidové prostředky a pomůcky hradí zařízení.
 1. Uživatel odpovídá za jím způsobenou škodu na majetku zařízení, jiné organizace, majetku či zdraví spoluobyvatel, pracovníků zařízení nebo jiných osob v rozsahu, který stanoví občanský zákoník.
 1. Uživatel je dle svých možností povinen upozornit kteréhokoli pracovníka zařízení na škodu, kterou způsobil nebo o níž se dozvěděl, aby mohly být učiněny kroky k jejímu odstranění.
 1. Komise sestavená dle návrhu ředitele zařízení rozhodne o míře zavinění škody způsobené uživatelem a její možné náhradě. Přihlíží k momentálnímu zdravotnímu a psychickému stavu uživatele, schopnosti rozpoznat následky svého jednání a hlediska, zda škoda byla způsobena úmyslným nebo neúmyslným jednáním. (podrobněji pravidla Postupy řešení nouzových a havarijních situací).
 1. Závady v prostorách DOZP ohlašuje uživatel sám nebo prostřednictvím pracovníků poskytovatele údržbáři zařízení

STRAVOVÁNÍ

 1. Obědy a potraviny na přípravu snídaní a večeří jsou připraveny v kuchyni zařízení. Obědy je možné z kuchyně odebrat od 10.30 hod. do 12 hodin.
 1. Porce snídaní a večeří jsou připravovány v kuchyňkách jednotlivých bytů s podporou pracovníků. Jídelní lístek je pro uživatele viditelně vyvěšen.
 1. Pokud uživatel zkonzumuje i stravu, která náleží spolubydlícím bez jejich výslovného souhlasu, zajistí náhradu této stravy z vlastních prostředků.
 1. Potraviny je nutné ukládat do lednice nebo na místa k tomu určená. Zbytky jídel se odkládají výhradně do určených nádob, košů.
 1. Stravu na následující den odhlašuje uživatel nebo za uživatele pracovník, který přijme zprávu o nepřítomnosti uživatele nejpozději do 8 hodin ráno dne předešlého. V pátek do 8 hod. ráno je termín pro ohlášení nepřítomnosti sobotní, nedělní a pondělní.

PÉČE O ZDRAVÍ

 1. Při nástupu do zařízení uživatel absolvuje vstupní lékařské prohlídky. Zařízení organizačně a technicky pomáhá uživatelům zajišťovat a využívat zdravotní péči odpovídající jejich zdravotnímu stavu.
 1. Uživatel má právo na svobodnou volbu lékařů. Podporu při péči o zdraví poskytují pracovníci sociálních služeb ve smyslu doprovodu, dojednání ošetření, pomoci s přípravou léků. 

DENNÍ PROGRAM

je individuální, přizpůsobený konkrétním podmínkám, potřebám, přáním a schopnostem uživatele.

 • ranní vstávání – dle potřeb uživatele, ranní hygiena
 • někteří uživatelé odcházejí do zaměstnání, někteří do Centra aktivity (pracovní, aktivizační, vzdělávací činnosti a volnočasové aktivity)
 • v případě zájmu o činnosti v Centru aktivity odcházejí uživatelé samostatně nebo s doprovodem a podporou pracovníků
 • někteří uživatelé tráví čas doma
 • uživatelé během dne odcházejí nebo odjíždějí za individuálními aktivitami, lékaři, návštěvy, nákupy, výlety atd.
 • ve dnech volna a ve svátky nejsou v provozu dílny Centra aktivity
 • 22.00 – 06.00 doba nočního klidu – uživatelé mají povinnost respektovat práva druhých a svojí činností nerušit ostatní (ztlumení televize, radia, použití sluchátek, rušení nočního klidu pozdními příchody – bouchání, hlasitý projev atd.)
 • v době nočního klidu nejsou uživatelé rušeni s výjimkou podávání léků nebo poskytnutí nutné ošetřovatelské péče.
 • sobota a neděle – běžné aktivity na skupinových bytech (domácnost), uživatel tráví čas dle svého uvážení.
 • víkend, dny volna, odpolední volný čas a večery – doporučujeme, pokud uživatel pojede mimo místo bydliště, předem oznámit pracovníkovi místo pobytu (jde o bezpečnost uživatele, např. úraz) a kdy se vrátí

VYCHÁZKY MIMO ZAŘÍZENÍ

 1. Samostatný pohyb uživatelů mimo areál DOZP je řešen individuálně na základě individuálních schopností.
 1. Uživatelům je doporučeno z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví ohlásit vycházku mimo areál zařízení pracovníkům ve službě. Doporučujeme oznámit pracovníkům služby dobu odchodu, plánovanou dobu návratu, přibližný cíl cesty.
 1. Doporučujeme zvážit vycházky v době, kdy by byla ohrožena bezpečnost anebo zdraví uživatele (nepříznivé počasí, náledí, atd.).

POBYT UŽIVATELE MIMO ZAŘÍZENÍ

        1. Pokud uživatel pobývá déle než 90 kalendářních dnů v roce mimo zařízení, může mu být navrženo ukončení pobytu, z důvodu snížené potřeby                poskytované péče.

ULOŽENÍ CENNÝCH VĚCÍ

 1. Peníze hospodaření s finančními prostředky uživatele je řešeno samostatnou směrnicí. Uživatelům se doporučuje mít vlastní bankovní účet.  Pokud tuto možnost uživatel nevyužije a ponechá si peníze u sebe, zařízení neodpovídá za jejich případnou ztrátu.
 1. Při nepřítomnosti uživatele v důsledku náhlé hospitalizace je pracovník povinen zabezpečit jeho osobní věci a cennosti před ztrátou a odcizením.
 1. Za cennosti a finanční majetek, který si uživatel ponechá u sebe, zařízení neručí.

STÍŽNOSTI

 1. Uživatel má právo si v případě nespokojenosti stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb.
 1. Vyřizování stížností uživatelů se řídí danými pravidly dle vnitřní směrnice „Pravidla podávání a vyřizování stížností uživatelů“, jsou k dispozici na webu zařízení a v tištěné podobě ve službě, resp. jsou součástí Smlouvy o službě. 

NÁVŠTĚVY

 1. Uživatelé mohou (bez předchozího oznámení) přijímat návštěvy v době mimo noční klid. Po příchodu je návštěva povinna ohlásit svoji přítomnost personálu. Při mimořádných událostech mohou být návštěvy omezeny nebo zakázány (např. na podkladě rozhodnutí orgánů hygienické služby, z vážných bezpečnostních, technických důvodů)
 1. Pobyt partnera, rodičů, známých přes noc není v DOZP z prostorových důvodů možný. Možnost ubytování se nabízí v místních hotelech, privátech.
 1. Klíče od pokojů, bytů a dalších prostor zařízení, které byly uživateli vydány, jsou majetkem poskytovatele a jakékoli nakládání s nimi mimo běžné používání, je možné jen s předchozím souhlasem odpovědného pracovníka poskytovatele. Zařízení neručí za případné škody, vzniklé v důsledku jednání uživatele v rozporu s tímto ustanovením. Tím není dotčeno právo poskytovatele nebo jiných poškozených na úhradu škody, vzniklé v důsledku nedodržení tohoto ustanovení.
 1. Návštěvy, které porušují tento domácí řád, uživatele obtěžují nebo omezují, budou vykázány pracovníky zařízení, případně PČR.

TELEFONOVÁNÍ

 1. Uživatelé mohou využívat pevné telefonní linky zařízení – ceník úhrady soukromých hovorů viz Ceník úhrad sociálních služeb (součást Smlouvy).

CHOV DOMÁCÍCH ZVÍŘAT

 1. Drobné zvíře může uživatel chovat po dohodě s pracovníkem a po souhlasu spolubydlících za předpokladu, že se bude o zvíře řádně starat, a uhradí si z vlastních prostředků výlohy s jeho chovem spojené. Posouzení této možnosti je vždy individuální. Pokud by si nově příchozí uživatel chtěl přivézt domácí zvíře ze svého domova, je tato možnost otázkou dohody a vyjednávání.
 1. Změny, doplňky a revize pravidel pobytu vydává ředitel zařízení ve spolupráci s vedoucí  služby a sociálním pracovníkem.

Schválila: Mgr. Jana Lachmanová, ředitelka  

Vypracovala: Hana Makovcová DiS.      

Aktualizace: 1. 2. 2022