LOGO DC Hodkovice

Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace Hodkovice nad Mohelkou

Etický kodex

Etický kodex

Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace, Hodkovice nad Mohelkou

*Pracovníci organizace respektují jedinečnost každého člověka, který je zájemcem o využití služeb v DCA p. o. Hodkovice n. M. nebo uživatelem služby, bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě ve společnosti.

*Pracovníci v DCA p. o. Hodkovice n. M. respektují právo uživatele služeb na vyjádření svých přání, potřeb, názorů, postojů a rozhodnutí.

*Pracovníci v DCA p. o. Hodkovice n. M. respektují právo každého jedince na seberealizaci v takové míře, která neomezuje stejné právo u druhých lidí.

*Pracovníci v DCA p. o. Hodkovice n. M. vždy jednají tak, aby chránili důstojnost a lidská práva uživatelů služeb.

*Pracovníci v DCA p. o. Hodkovice n. M. pomáhají se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace všem uživatelům služeb. Při žádné formě diskriminace nespolupracují a neúčastní se jí.

*Pracovníci v DCA p. o. Hodkovice n. M. chrání právo uživatele služeb na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace požadují s ohledem na potřebnost při zajištění služeb, které mají být poskytnuty. Žádnou osobní informaci o uživateli služeb neposkytují bez jeho souhlasu nebo souhlasu zákonného zástupce nebo opatrovníka.

*Pracovníci v DCA p. o. Hodkovice n. M. respektují znalosti a zkušenosti svých kolegů.

*Pracovníci v DCA p. o. Hodkovice n. M. vzájemně úzce spolupracují s cílem poskytovat uživatelům co nejkvalitnější služby.

*Pracovníci v DCA p. o. Hodkovice n. M. respektují rozdíly v názorech a praktické činnosti svých kolegů.

*Pracovníci v DCA p. o. Hodkovice n. M. vyjadřují kritické připomínky ke kolegům na vhodném místě a vhodným způsobem.

Aktualizovala: 10. 10. 2017 Hana Makovcová DiS.