Domov a Centrum aktivity,

příspěvková organizace

Hodkovice nad Mohelkou

Organizační řád

Organizační řád

ORGANIZAČNÍ ŘÁD

 Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace

Sídlo organizace: Liberecká 451, Hodkovice nad Mohelkou, 463 42

IČ 71220097

Tel.: 482 725 299, e-mail: lachmanova@dcahodkovice.cz

Ředitelka: Mgr. Jana Lachmanová

I. Úvodní ustanovení

Organizační řád je jedním ze základních organizačních předpisů, stanovuje a upravuje vztahy a činnosti v procesu řízení organizace. Organizační řád je základním podkladem pro správný výkon řídících vazeb v organizaci.

II. Základní údaje

Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace poskytuje sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů tyto druhy sociálních služeb:

 • Domov pro osoby se zdravotním postižením
  • Sociální služba je poskytována dle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  • Identifikátor služby: 4418892
  • Kapacita: 40 uživatelů
 • Chráněné bydlení
  • Sociální služba je poskytována dle § 51, zákona č. 108/2006Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  • Identifikátor služby: 4890597
  • Kapacita: 11 uživatelů
 • Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace je zřizována Krajským úřadem Libereckého kraje. Organizaci zastupuje statutární orgán – ředitelka, kterou jmenuje a odvolává Rada Libereckého kraje.

III. Organizační uspořádání a řízení

Ředitelka – přímo řídí:

 • rozpočtáře – zástupce ředitelky
 • personalistu – účetní
 • vedoucí DOZP
 • vedoucí CHB
 • sociální pracovníky
 • zdravotní úsek

Rozpočtář, vedoucí ekonomického úseku – přímo řídí:

 • vedoucí kuchyně
 • provozního technika

Vedoucí kuchyně přímo řídí:

 • kuchařky
 • uklízečky
 • pradleny

Provozní technik přímo řídí:

 • údržbáře
 • externí pracovníky zajišťující opravy, údržbu a revize technických zařízení

Vedoucí domova pro osoby se zdravotním postižením přímo řídí:

 • pracovníky sociálních služeb DOZP

Vedoucí chráněného bydlení a aktivizačních dílen přímo řídí:

 • pracovníky sociálních služeb CHB

IV. Činnost jednotlivých úseků

Ekonomický úsek

 • Vede podvojné účetnictví ve zkráceném rozsahu včetně účetních závěrek a souvisejících komentářů, zpracovává podklady pro účetnictví.
 • Zajišťuje hospodárné čerpání rozpočtu, vede finanční agendu.
 • Zabezpečuje výplaty zaměstnancům.
 • Připravuje a aktualizuje vnitřní směrnice a předpisy.
 • Sestavuje návrh rozpočtu, jeho změny a sleduje jeho plnění.
 • Sleduje platnou legislativu a zajišťuje její vstupy do platných vnitřních předpisů.
 • Eviduje smlouvy organizace a zajišťuje jejich aktualizaci.
 • Sleduje hospodaření s prostředky FKSP.
 • Zpracovává výkaznictví dle potřeb platné legislativy.
 • Zajišťuje nákup majetku a účtuje o něm.
 • Zajišťuje zásobování materiálem potřebným pro chod organizace, vede jeho evidenci.
 • Odpovídá za daňová přiznání a včasné platby.
 • Připravuje podklady pro platy pracovníků svěřeného úseku.
 • Spolupracuje s ostatními úseky.

Úsek sociálních služeb

 • Zabezpečuje základní sociální agendu včetně zajišťování standardní dokumentace uživatelů služeb a jejich osobních spisů.
 • Eviduje žádosti o sociální službu, provádí výběr žadatelů o službu a vyřizuje potřebnou korespondenci.
 • Informuje žadatele o podmínkách a možnostech organizace.
 • Zajišťuje nástup a propouštění uživatelů.
 • Sepisuje Smlouvu o poskytnutí sociální služby.
 • Zajišťuje pomoc při řešení sociálních problémů.
 • Provádí metodickou a poradenskou činnost.
 • Připravuje podklady pro platy pracovníků svěřeného úseku.
 • Spolupracuje s ostatními úseky
 • Spolupracuje se soudy
 • Stanovuje předpisy úhrad uživatelů a eviduje jejich hrazení
 • Koordinuje kontakt mezi pracovníky organizace, rodinami uživatelů, opatrovníky a veřejností.
 • Odpovídá za zavádění Standardů kvality sociálních služeb, vede a zodpovídá za zpracovanou dokumentaci ke Standardům kvality sociálních služeb, jejich naplňování a dodržování přijatých pravidel.
 • Sestavuje individuální plány uživatelů a podílí se na jejich vyhodnocování
 • Poskytuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče a vyřizování běžných záležitostí uživatelů.
 • Zprostředkovává kontakt se společenským prostředím a nabízí aktivizační a zájmové činnosti.
 • Zajišťuje pobyty uživatelů mimo zařízení.
 • Provádí nácvik a upevňování běžných schopností a dovedností uživatelů.
 • Poskytuje základní ošetřovatelskou činnost dle ordinace lékařů a individuálních potřeb uživatelů.
 • Zodpovídá za dodržování hygienických předpisů.
 • Spolupracuje s ostatními úseky.

Zdravotní úsek

 • Zajišťuje odborná lékařská vyšetření.
 • Zajišťuje rehabilitaci uživatelů.
 • Zodpovídá za bezpečné a nezávadné uložení léků a za vedení předepsané dokumentace.
 • Spolupracuje s externími subjekty zdravotních služeb.
 • Zajišťuje a nastavuje zdravotní péči dle ordinace lékaře.
 • Zodpovídá za evidenci zdravotní péče.

Personální úsek

 • Zodpovídá za agendu týkající se personálních záležitostí pracovníků organizace.
 • Zodpovídá za závodní lékařskou péči – vstupní, periodické a výstupní prohlídky pracovníků.
 • Zodpovídá za poštovní agendu organizace.
 • Zodpovídá za aktualizaci webových stránek organizace.
 • Eviduje majetek a provádí jeho inventarizaci, eviduje PHM.
 • Koordinuje oblast BOZP a PO.
 • Sestavuje plány směn úseku sociálních služeb.
 • Spolupracuje s ostatními úseky.

Technický úsek

 • Zajišťuje a provádí drobné opravy.
 • Zajišťuje provedení revizí a odborných oprav dodavateli.
 • Udržuje vnitřní a venkovní prostory organizace v provozuschopném stavu.
 • Provádí údržbu vozidel organizace.
 • Řídí, zadává a kontroluje činnost externích pracovníků pracujících na technickém úseku.
 • Spolupracuje s ostatními úseky.

Úsek stravování, praní a úklidu

 • Zajišťuje stravování uživatelů a zaměstnanců.
 • Dodržuje technologie vaření, přípravy jídel hygienické předpisy.
 • Provádí kvalitativní a kvantitativní kontroly hodnot jednotlivých jídel, kontroluje jejich teplotu před vydáním, sleduje a eviduje kritické body.
 • Odpovídá za dodržování stravovací jednotky.
 • Sestavuje jídelní lístky.
 • Zajišťuje nákup potravin a vede předepsanou evidenci.
 • Provádí praní, mandlování, žehlení a drobné opravy prádla.
 • Zabezpečuje úklidové služby.
 • Spolupracuje s ostatními úseky.

V. Zásady řízení

Zaměstnanci jsou povinni postupovat podle pokynů svých nadřízených pracovníků při plnění pracovních úkolů. Vedoucí pracovníci jsou povinni v rámci svojí řídící pravomoci provádět a zabezpečovat řízení výkonu prací a jejich kontrolu na svěřeném úseku.

V organizaci je dodržována zásada jediného odpovědného vedoucího.  Vedoucí pracovníci jsou povinni přijímat a aplikovat opatření ředitelky, nadřízených orgánů a zajišťovat včasné vyřizování stížností a podnětů pracovníků.

V rámci svých pravomocí každý vedoucí pracovník vydává pokyny a příkazy a důsledně vyžaduje jejich plnění od podřízených. Odpovídajícím způsobem postupuje při zjištění nekvalitního plnění zadaných úkolů, včetně neplnění pracovních úkolů. Vedoucí zaměstnanec je kontrolován a sankcionován při neplnění úkolů svěřeného úseku.

VI. Orgány řízení

Nejvyšším orgánem řízení je statutární orgán – ředitelka, která organizaci řídí v rámci činností uvedených ve zřizovací listině a v rámci schváleného rozpočtu. Příkazy svým podřízeným uděluje ústně nebo písemně. Ředitelka schvaluje svým podpisem veškeré pracovněprávní náležitosti, smlouvy, vnitřní předpisy. Ředitelka jmenuje a odvolává svého zástupce. Postupuje společně s rozpočtářem jako příkazce operace v souladu se zákonem o finanční kontrole.

Porady vedení jsou základním poradním orgánem ředitelky. Konají se pravidelně dle stanoveného plánu a jsou pro pracovníky povinné. V nutných případech se konají porady mimořádné. Výstupem porady je zápis. Členy vedení jsou: rozpočtář (vedoucí ekonomického úseku), personalista, vedoucí DOZP, vedoucí CHB, sociální pracovník, vedoucí stravovacího úseku, provozní technik.

Provozní porady se konají pravidelně dle stanoveného plánu a jsou povinné pro všechny pracovníky. Výstupem porady je zápis.

Metodické schůzky se konají dle stanoveného plánu. Jsou povinné pro pracovníky v sociálních službách. Vede je sociální pracovník. Výstupem metodické schůzky je zápis.

Porady pracovních úseků se konají dle stanoveného plánu a jsou povinné pro pracovníky jednotlivých úseků. Výstupem porady je zápis.

Porady s uživateli se konají pravidelně dle stanoveného plánu, jsou povinné pro vedoucí služeb a pracovníky v sociálních službách ve směně. Pro uživatele je účast na poradě dobrovolná. Výstupem je zápis.

Odborné komise jsou vytvářeny dle vzniklých situací. Jejich vznik iniciuje ředitelka. Výstupy jsou písemné a závazné pro všechny pracovníky. Druhy komisí jsou kontrolní, škodní, likvidační, výběrové, inventarizační, krizové apod.

VII. Zastupování vedoucích pracovníků

V nepřítomnosti některého z vedoucích pracovníků úseků je výkonem jeho pracovních povinností pověřen pracovník zastupující, který vykonává povinnosti v určeném rozsahu. Rozsah pracovních povinností pracovníka v zástupu určuje pracovník nadřízený. Rozhodnutí o zvláště důležitých věcech si může zastupovaný vyhradit, pokud to povaha věci připouští na dobu po návratu nebo věc rozhodne nadřízený zastupovaného. Předávání a přejímání funkcí pracovníků, s nimiž je uzavřena dohoda o hmotné odpovědnosti je podmíněna mimořádnou inventarizací svěřených prostředků a její výsledek je součástí předávacího protokolu.

VIII. Práva a povinnosti pracovníků

Ředitelka je manažerkou organizace. Zajišťuje řádné hospodaření s finančními a věcnými prostředky organizace. Rozhoduje o koncepčních opatřeních týkajících se provozu organizace. Stanovuje počty pracovníků jednotlivých úseků. Rozhoduje o investičních záměrech. Odpovídá za zkvalitňování poskytovaných služeb. Vydává vnitřní organizační normy. Rozhoduje o závazných stanoviscích organizace. Jménem organizace uzavírá pracovní smlouvy se zaměstnanci. Rozhoduje o stanovení základního platu a ostatních složek platu jednotlivým zaměstnancům. Rozhoduje o kompetenčních sporech jednotlivých úseků. Řídí, kontroluje a hodnotí práci podřízených pracovníků. Jmenuje a odvolává svého zástupce a vedoucí jednotlivých úseků. Vede pracovníky, vyvozuje důsledky z nedodržování nebo porušování pracovních povinností, oceňuje pracovní zásluhy. Vede pracovníky k dodržování předpisů BOZP a PO a hygienických předpisů. Plní úkoly stanovené zřizovatelem. Zodpovídá a organizuje zavádění Standardů kvality sociálních služeb v organizaci. Odpovídá za odbornou kompetenci pracovníků a jejich další vzdělávání.

Zástupce ředitelky v případě dlouhodobé nepřítomnosti ředitelky plní úkoly ředitelky v plném rozsahu, pokud jí je ředitelka nebo zřizovatel neomezí. V případě krátkodobé nepřítomnosti ředitelky plní jen ty úkoly, které nesnesou odkladu.

Ostatní vedoucí pracovníci zajišťují hospodárnou činnost svěřeného úseku. Řídí, kontrolují a hodnotí práci podřízených pracovníků. Zadávají konkrétní úkoly k zajištění řádné činnosti svého svěřeného úseku. Vyvozují důsledky z neplnění zadaných pracovních úkolů svých podřízených pracovníků. Oceňují kvalitní plnění pracovních úkolů a aktivitu podřízených pracovníků. Vedou pracovníky k dodržování předpisů BOZP a PO a hygienických předpisů. Zodpovídají za správu svěřeného majetku, jeho účelné využívání a evidenci. Dávají návrhy na nákup nového vybavení, opravy a údržbu. Plní úkoly zadávané ředitelkou. Zodpovídají za odbornou průpravu a další vzdělávání svých podřízených pracovníků. Organizují a zavádějí do praxe Standardy kvality sociálních služeb.

Pracovníci odpovídají za výkon své práce vedoucím pracovníkům. Jsou odpovědni za úroveň poskytovaných sociálních služeb a za kvalitu práce v rozsahu stanoveném popisem pracovní činnosti, včetně dodržování všech platných předpisů.

IX. Vnitřní kontrolní systém

V organizaci je zajišťována kontrola v souladu s platnými ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů. Při předběžné kontrole se prověřují připravované operace a prověřují se skutečnosti rozhodné pro uskutečnění této operace. Průběžnou a následnou kontrolu zajišťuje ředitelka prostřednictvím pověřených pracovníků, kteří zajišťují přímé uskutečňování operací při hospodaření s finančními prostředky. Kontrola spočívá především v dodržování stanovených podmínek a postupů při uskutečňování, vypořádávání a vyúčtování schválených operací.

X. Závěrečná ustanovení

Organizační řád je závazný pro zaměstnavatele a všechny jeho zaměstnance. Je přístupný všem zaměstnancům. Zaměstnavatel je povinen seznámit zaměstnance s vydáním, změnou nebo zrušením organizačního řádu.

Příloha: Organizační schéma

Ruší se Organizační řád z 1.7.2020 ke dni 31.1.2021.

Účinnost tohoto Organizačního řádu od: 1.2.2020