LOGO DC Hodkovice

Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace Hodkovice nad Mohelkou

GDPR + ochrana osobních údajů

GDPR a ochrana osobních údajů

Politika ochrany osobních údajů

Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace, IČO 71220097, se sídlem Hodkovice nad Mohelkou, Liberecká 451, PSČ 46342, zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 647 (organizace) zpracovává různé osobní údaje uživatelů sociálních služeb, zaměstnanců, uchazečů o zaměstnání, obchodních partnerů nebo dalších fyzických osob. Při zpracování dodržujeme nařízení EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně osobních údajů (GDPR).

V organizaci jsme zmapovali procesy zpracování, provedli analýzu rizik, vytvořili záznamy o zpracování, přijali vnitřní předpis a upravili pracovní smlouvy našich zaměstnanců a smlouvy uživatelů našich služeb.

Požadujeme

 • chránit osobní údaje fyzických osob a dodržovat o nich mlčenlivost;
 • uchovávat dokumenty s osobními údaji pod zámkem;
 • bezodkladně po vytištění si vyzvednout dokumenty obsahující osobní údaje z tiskárny.

Zakazujeme

 • zpracovávat osobní údaje bez pokynu zaměstnavatele nebo mimo druh práce;
 • ponechat dokumenty s osobními údaji volně k dispozici.

Zaměstnanec může zpracovávat osobní údaje, jen

 • existuje-li k tomu právní důvod, např. při uzavírání nebo plnění smlouvy, nebo při plnění právní povinnosti, existuje-li oprávněný zájem zaměstnavatele/poskytovatele služeb osobní údaje zpracovávat, případně existuje-li ke zpracování souhlas fyzické osoby.

Zásady zpracování osobních údajů

 • osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem;
 • osobní údaje zpracováváme pro konkrétní účel;
 • zpracováváme jen ty osobní údaje, které potřebujeme;
 • zpracovávané údaje musí být přesné;
 • nezpracováváme údaje po dobu delší, než je nezbytné pro účel zpracování;
 • zpracováváme osobní údaje způsobem, který zajistí náležité zabezpečení údajů, včetně jejich ochrany před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Zaměstnanec kontaktuje bezodkladně Garanta GDPR, jestliže fyzická osoba požádá o uplatnění práv podle GDPR nebo zašle námitku. Zaměstnanec nesmí poskytnout osobní údaje na žádost sám.

Zjistí-li zaměstnanec bezpečnostní incident, např. ztrátu nebo krádež dokumentů s osobními údaji, únik dat, informuje bezodkladně Garanta GDPR.

V Hodkovicích nad Mohelkou dne 25. 5. 2018


Informace o zpracování osobních údajů

Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace, IČO 71220097, se sídlem Hodkovice nad Mohelkou, Liberecká 451, PSČ 46342, zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 647  („Správce“) v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) Vás tímto informuje, že pro splnění smlouvy, pro provedení opatření před uzavřením smlouvy, pro splnění právní povinnosti nebo pro účel oprávněného zájmu Správce („Právní důvod zpracování“) bude zpracovávat Vaše osobní údaje („OÚ“) v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa, IČO, DIČ, e-mailová adresa, telefon, pokud je poskytnete, a IP adresa, pokud navštívíte web Správce. Web Správce využívá cookies. Cookies jsou textové soubory, které web ukládá na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy web začnete využívat. Web si na určitou dobu pamatuje Vaše preference a Vaše chování na webu. OÚ jsou kategorie adresní a identifikační.

Správce Vás informuje, že (i) OÚ budou zpracovávány pro účel: zpracování nabídky, uzavření smlouvy, dodání zboží nebo služby, vyřízení reklamace, komunikace mezi Správcem a Vámi („Účel“), a to na základě některého Právního důvodu zpracování, (ii) mezi další příjemce Vašich OÚ patří dopravce, držitel poštovní licence, IT specialista, (iii) bude zpracovávat OÚ po dobu trvání smlouvy a na dobu dalších 3 let po skončení smlouvy, nebo v případě, že smlouvu neuzavíráte, pak po dobu 3 let, ledaže právní předpis ukládá zpracovávat OÚ po delší dobu.

Správce Vás informuje, že máte právo (i) požadovat od Správce přístup k OÚ, (ii) opravu OÚ, (iii) výmaz OÚ, (iv) omezení zpracování OÚ, (v) vznést námitku proti zpracování OÚ a (vi) na přenositelnost OÚ (tj. získat od Správce OÚ ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci). Správce Vás dále informuje, že (i) lze odvolat souhlas, poskytnete-li OÚ se souhlasem, např. u obchodních sdělení, (ii) podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www: https://www.uoou.cz, (iii) poskytnutí OÚ není povinností, (iv) nedochází k automatickému rozhodování ani k profilování a (v) máte právo získat od Správce potvrzení, zda OÚ jsou či nejsou zpracovávány, případně kopie zpracovávaných OÚ. Žádosti, námitky, uplatnění Vašich práv lze zasílat do sídla Správce nebo na e-mail: lachmanova@dcahodkovice.cz

Správce podrobněji sděluje, že máte právo na výmaz OÚ, jestliže (i) OÚ již nejsou potřebné pro Účel, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje další právní důvod pro zpracování, (iii) vznesete námitky proti zpracovávání OÚ zpracovávaných na základě právního důvodu oprávněný zájem Správce nebo vznesete námitky proti automatizovanému individuálnímu rozhodování nebo proti profilování, (iv) OÚ byly zpracovávány protiprávně, (v) OÚ musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, (vi) OÚ byly shromážděny v souvislosti obchodními sděleními.

Správce výslovně upozorňuje, že máte právo vznést kdykoli námitku proti (i) zpracování OÚ, které se Vás týkají a byly získány ke splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo na základě oprávněného zájmu Správce, a to včetně profilování založeného na těchto důvodech nebo (ii) zpracování OÚ pro přímý marketing. Správce upozorňuje, že máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které pro Vás má právní účinky nebo se Vás významně dotýká, ledaže je to nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy nebo je založeno na výslovném souhlasu.